Wymagania na zaliczenie przedmiotu

 • Techniczne:
  - konto na gmail.com (przy oddawaniu projektu należy oddać także jego login i hasło),
  - serwis online na blogspot.com (grupy projektowej),
  - heterogeniczna zawartość serwisu rozumiana jako połączone kilka usług Google - np. blogspot+picasaweb+YouTube+kalendarze+dokumenty;
  (minimum stanowią trzy dobrane i zintegrowane rodzaje mediów lub usług online - np. blog tekstowy z osadzonymi grafikami i filmikami spełnia minimalne wymagania, np. blog tekstowy z osadzonymi galeriami PicasaWeb i osadzoną tabelą wykonaną w opublikowanym arkuszu kalkulacyjnym online - także spełnia minimalne wymagania).
 • Formalne:
  - obecność i sensowny udział w zajęciach (max 2 nb.),
  - oddanie indywidualnego projektu projektu opublikowanego w blogspot.com, ocenionego pozytywnie przez prowadzącego (oddanego wraz z loginem i hasłem konta projektu),
  - wykazanie podczas zdawania projektu oryginalności przygotowanej i opublikowanej pracy
  - wykazanie podczas zdawania projektu umiejętności wystarczających do jego samodzielnego przygotowania i opublikowania,
  - dostępność publiczna produktu (strony projektu) na WWW.
 • Merytoryczne:
  - temat, zakres projektu, skład grupy projektowej i grupa docelowa - uzgodnione z prowadzącym najpóźniej na drugich zajęciach,
  - zawartość treściowa oraz dostosowanie do wymagań nowoczesnego serwisu WWW oceniona pozytywnie przez prowadzącego.
 • Prawne:
  - praca samodzielna, zgodna z prawem (w tym w szczególności autorskim oraz prawem do wizerunku.

  UWAGI
 1. Praca niesamodzielna (nawet tylko częściowo, zarówno w sensie technicznego przygotowania jak i zastosowanych źródeł) lub praca niezgodna z prawem powszechnym lub praca niezgodna z powszechnie przyjętymi zasadami kultury publikacji, oznacza brak zaliczenia.
 2. Cytowanie jest dopuszczalne na ogólnych zasadach, cytowanie źródeł online jest wręcz konieczne, źródło w takim przypadku powinno zostać podane w postaci klikowalnego adresu WWW.
 3. Lista obecności jest dostępna online w czasie trwania zajęć, uczestnicy wpisują się na listę korzystając ze swoich kont Gmail.
 4. Przekroczenie limitu nieobecności do max. 4 powoduje poddanie dokładniejszej analizie wartości i jakości projektu oraz zakresu umiejętności autora; większe przekroczenie limitu oznacza konieczność indywidualnego ustalenia z prowadzącym zasad zaliczenia przedmiotu.
 5. Niedotrzymanie terminów jest ujemnie punktowane (obniża ocenę końcową).
  Terminy:
  - zatwierdzony przez prowadzącego uszczegółowiony temat - do trzecich zajęć,
  - założony serwis WWW o zatwierdzonym przez prowadzącego i wpisanym na listę online adresie - do trzecich zajęć,
  - oddanie całości projektu online spełniającego niniejsze wymagania - do przedostatnich zajęć.
  Po trzecich zajęciach temat może narzucić prowadzący (poprzez wpisanie na listę online).
 6. Pozytywnie ocenione prace pozostają nadal opublikowane po oddaniu projektu.

Brak komentarzy: