Kryteria oceny projektu

Produktem projektu jest serwis WWW założony, skonfigurowany, redagowany online i oddany osobiście przez osobę ubiegającą się o zaliczenie przedmiotu, a przyjęty przez prowadzącego.
 • Techniczne:
  - umiejętność obsługi konta na gmail.com (osobistego i grupy projektowej),
  - poprawność technologiczna zbudowanego serwisu online na blogspot.com (grupy projektowej),
  - różnorodność i adekwatność zastosowanych usług online,
  - dobre i bogate użycie multimediów,
  -miejętne wbudowywanie w serwis blogowy innych użytych usług i serwisów online Google'a,
  - czytelność, przejrzystość, prosta nawigacja w serwisie,
  Nie jest wymagane prowadzenie harmonogramu projektu, terminarza, kalendarzy online etc. (jednak może być uwzględnione w punktacji).
 • Formalne:
  - grupowe oddanie serwisu online (wraz z loginem i hasłem), oddanie opisu końcowego projektu o treści uzgodnionej z prowadzącym,
  - osobiste: obecność i sensowny udział w zajęciach lub/i aktywna praca nad projektem poza zajęciami (np. online, z grupą docelową,...), konkretny wkład pracy w projekt i nabycie nowych kompetencji.
 • Merytoryczne:
  - zgodność pracy z zaplanowanym tematem, spełnienie zaplanowanych celów, powiązanie z tematyką studiów,
  - dobra organizacja czasu: temat, zakres projektu, skład grupy projektowej i grupa docelowa uzgodnione z prowadzącym najpóźniej na drugich zajęciach,
  - systematyczna praca nad projektem i systematyczne konsultowanie go z prowadzącym,
  - oddanie projektu najdalej na przedostatnich zajęciach,
  - praktyczna przydatność zaplanowanej grupie docelowej, realizacja z uczestnictwem grupy docelowej lub jej przedstawicieli, poddanie jej ocenie i ewaluacji, publiczna prezentacja).
 • Prawne:
  - samodzielność (grupowa) pracy,
  - zgodność z prawem (w tym w szczególności z autorskim i prawem do wizerunku, dobrymi obyczajami, zasadami netykiety.

Brak komentarzy: